[99]Renxing Linǂ, Yurui Wangǂ, Qianwen Luǂ, Beibei Tang, Jiayi Li, Han Gao, Yuan Gao, Hongjiang Li, Changzeng Ding, Jin Wen, Pu Wu, Chenshuaiyu Liu, Siyang Zhao, Ke Xiao, Zhou Liu, Changqi Ma, Yu Deng, Ludong Li, Fengjia Fan & Hairen Tan*."All - perovskite tandem solar cells with 3D/3D bilayer perovskite heterojunction". Nature (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06278-z

能源光电材料与器件课题组
​​​​​​​​​ Tan Research Group, Nanjing University
Links
Visit us
Home
News
Publication
Members
Research
2022
[75]  Y. Wangǂ, M. Zhangǂ, K. Xiao, R. Lin, X.Luo, Q. Han, and H. Tan*.  "Recent progress in developing efficient monolithic all-perovskite tandem solar cells ".Journal of Semiconductors 41(5), 051201-051201 (2020).
[67] L. QuanǂD. MaǂY. Zhaoǂ,O. Voznyy, H. Yuan, E. Bladt, J. Pan, F. Pelayo García de Arquer, R. Sabatini, Z. Piontkowski, A. Emwas, P. Todorovic, R. Quintero-Bermudez, G. Walters, J. Z. Fan, M. Liu, H. Tan, M. I. Saidamino, L. Gao, Y. Li, D. H. Anjum, N. Wei, J. Tang, D. W. McCamant, M. B. J. Roeffaers, S. Bals, J. Hofkens, O. M. Bakr, Z. Lu* & Edward H. Sargent* "Edge stabilization in reduced-dimensional perovskites ". Nature Communications 11170 (2020).

Han Gaoǂ, Ke Xiaoǂ, Renxing Linǂ, Siyang Zhao, Wenliang Wang, Sergey Dayneko, Chenyang Duan, Chenglong Ji, Hongfei Sun, Anh Dinh Bui, Chenshuaiyu Liu, Jin Wen, Wenchi Kong, Haowen Luo, Xuntian Zheng, Zhou Liu, Hieu Nguyen, Jin Xie, Ludong Li, Makhsud I. Saidaminov, Hairen Tan*. "Homogeneous crystallization and buried interface passivation for perovskite tandem solar modules". Science 383, 855-859 (2024).


Hongfei Sunǂ, Ke Xiaoǂ, Han Gaoǂ, Chenyang Duan, Siyang Zhao, Jin Wen, Yurui Wang, Renxing Lin, Xuntian Zheng, Haowen Luo, Chenshuaiyu Liu, Pu Wu, Wenchi Kong, Zhou Liu, Ludong Li, Hairen Tan*. "Scalable Solution-Processed Hybrid Electron Transport Layers for Efficient All-Perovskite Tandem Solar Modules". Advanced Materials  (2023). https://doi.org/10.1002/adma.202308706


Zhou Liuǂ, Hongjiang Liǂ, Zijing Chuǂ, Rui Xiaǂ, Jin Wen*, Yi Mo, Hesheng Zhu, Haowen Luo, Xuntian Zheng, Zilong Huang, Xin Luo, Bo Wang, Xueling Zhang, Guangtao Yang, Zhiqiang Feng, Yifeng Chen, Wenchi Kong, Jifan Gao*, Hairen Tan*. "Reducing Perovskite/C60 Interface Losses via Sequential Interface Engineering for Efficient Perovskite/Silicon Tandem Solar Cell". Advanced Materials  (2023). https://doi.org/10.1002/adma.202308370


Haowen Luoǂ, Xuntian Zhengǂ, Wenchi Kong, Zhou Liu, Hongjiang Li, Jin Wen, Rui Xia, Hongfei Sun, Pu Wu, Yurui Wang, Yi Mo, Xin Luo, Zilong Huang, Jiajia Hong, Zijing Chu, Xueling Zhang, Guangtao Yang, Yifeng Chen, Zhiqiang Feng, Jifan Gao, and Hairen Tan*. "Inorganic Framework Composition Engineering for Scalable Fabrication of Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells". ACS Energy Letters  8, 4993−5002 (2023).


Jin Wen, Yicheng Zhao, Pu Wu, Yuxuan Liu, Xuntian Zheng, Renxing Lin, Sushu Wan, Ke Li, Haowen Luo, Yuxi Tian, Ludong Li & Hairen Tan*. "Heterojunction formed via 3D-to-2D perovskite conversion for photostable wide-bandgap perovskite solar cells". Nature Communications 14, 7118 (2023). 


Chenshuaiyu Liuǂ, Renxing Lin*ǂ, Yurui Wangǂ, Han Gao, Pu Wu, Haowen Luo, Xuntian Zheng, Beibei Tang, Zilong Huang, Hongfei Sun, Siyang Zhao, Yijia Guo, Jin Wen, Fengjia Fan, Hairen Tan*. "Efficient All-Perovskite Tandem Solar Cells with  Low-Optical-Loss Carbazolyl Interconnecting Layers". Angew. Chem. Int. Ed. (2023). https://doi.org/10.1002/anie.202313374


Renxing Linǂ, Yurui Wangǂ, Qianwen Luǂ, Beibei Tang, Jiayi Li, Han Gao, Yuan Gao, Hongjiang Li, Changzeng Ding, Jin Wen, Pu Wu, Chenshuaiyu Liu, Siyang Zhao, Ke Xiao, Zhou Liu, Changqi Ma, Yu Deng, Ludong Li, Fengjia Fan & Hairen Tan*"All perovskite tandem solar cells with 3D/3D bilayer perovskite heterojunction". Nature 620, 994–1000 (2023).


Tiantian Liǂ, Jian Xuǂ, Renxing Lin, Sam Teale, Hongjiang Li, Zhou Liu, Chenyang Duan, Qian Zhao, Ke Xiao, Pu Wu, Bin Chen, Sheng Jiang, Shaobing Xiong, Haowen Luo, Sushu Wan, Ludong Li, Qinye Bao, Yuxi Tian, Xueping Gao, Jin Xie, Edward H. Sargent & Hairen Tan*. "Inorganic wide-bandgap perovskite subcells with dipole bridge for all-perovskite tandems". Nature Energy  8, 610-620 (2023). 


Yurui Wangǂ, Renxing Linǂ, Xiaoyu Wangǂ, Chenshuaiyu Liu, Yameen Ahmed, Zilong Huang, Zhibin Zhang, Hongjiang Li, Mei Zhang, Yuan Gao, Haowen Luo, Pu Wu, Han Gao, Xuntian Zheng, Manya Li, Zhou Liu, Wenchi Kong, Ludong Li, Kaihui Liu, Makhsud I. Saidaminov, Lijun Zhang & Hairen Tan*. "Oxidation-resistant all-perovskite tandem solar cells in substrate configuration". Nature Communications 14, 1819 (2023)


Xin Luoǂ, Haowen Luoǂ, Hongjiang Liǂ, Rui Xiaǂ, Xuntian Zheng, Zilong Huang, Zhou Liu, Han Gao, Xueling Zhang, Songlin Li, Zhiqiang Feng, Yifeng Chen, Hairen Tan*. "Efficient Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells on Industrially Compatible Textured Silicon". Advanced Materials 2023, 35, 2207883


Zhou Liu, Changhuai Zhu, Haowen Luo, Wenchi Kong, Xin Luo, Jinlong Wu, Changzeng Ding, Yiyao Chen, Yurui Wang, Jin Wen, Yuan Gao, Hairen Tan*. "Grain Regrowth and Bifacial Passivation for High-Efficiency Wide-Bandgap Perovskite Solar Cells". Advanced Energy Materials 2022, 13, 2203230


Pu Wu, Jin Wen, Yurui Wang, Zhou Liu, Renxing Lin, Hongjiang Li, Haowen Luo, Hairen Tan*. "Efficient and Thermally Stable All-Perovskite Tandem Solar Cells Using All-FA Narrow-Bandgap Perovskite and Metal-oxide-based Tunnel Junction". Advanced Energy Materials 2022, 12, 2202948


Yuan Gao, Renxing Lin, Ke Xiao, Xin Luo, Jin Wen, Xu Yue, Hairen Tan*."Performance optimization of monolithic all-perovskite tandem solar cells under standard and real-world solar spectra". Joule 6, 1-20 (2022).


Ludong Liǂ, Yurui Wangǂ, Xiaoyu Wangǂ, Renxing Lin, Xin Luo, Zhou Liu, Kun Zhou, Shaobing Xiong, Qinye Bao, Gang Chen, Yuxi Tian, Yu Deng, Ke Xiao, Jinlong Wu, Makhsud I. Saidaminov, Hongzhen Lin, Chang-Qi Ma, Zhisheng Zhao, Yingju Wu, Lijun Zhang* & Hairen Tan*. "Flexible all-perovskite tandem solar cells approaching 25% efficiency with molecule-bridged hole-selective contact". Nature Energy  7, 708-717 (2022).


Ke Xiao, Yen-Hung Lin, Mei Zhang, Robert D. J. Oliver, Xi Wang, Zhou Liu, Xin Luo, Jia Li,Donny Lai, Haowen Luo, Renxing Lin, Jun Xu, Yi Hou, Henry J. Snaith*, Hairen Tan*. "Scalable processing for realizing 21.7%-efficientall-perovskite tandem solar modules". Science 376, 762–767 (2022).


Jin Wenǂ, Yicheng Zhaoǂ, Zhou Liu, Han Gao, Renxing Lin, Sushu Wan, Chenglong Ji, Ke Xiao, Yuan Gao, Yuxi Tian, Jin Xie, Christoph J. Brabec, Hairen Tan*. "Steric Engineering Enables Efficient and Photostable wide-bandgap Perovskites for all-perovskite Tandem Solar Cells". Advanced Materials 34, 2110356 (2022).


Renxing Linǂ, Jian Xuǂ, Mingyang Weiǂ, Yurui Wangǂ, Zhengyuan Qinǂ, Zhou Liu, Jinlong Wu, Ke Xiao, Bin Chen, So Min Park, Gang Chen, Harindi R. Atapattu, Kenneth R. Graham, Jun Xu, Jia Zhu, Ludong Li, Chunfeng Zhang, Edward H. Sargent* & Hairen Tan*"All-perovskite tandem solar cells with improved grain surface passivation". Nature 603, 73–78 (2022).


K. Xiaoǂ, R. Linǂ, Q. Hanǂ, Y. Hou, Z. Qin, H. T. Nguyen, J. Wen, M. Wei, V. Yeddu, M. I. Saidaminov, Y. Gao, X. Luo, Y. Wang, H. Gao, C. Zhang, J. Xu, J. Zhu, E. H. Sargent & H. Tan*. "All-perovskite tandem solar cells with 24.2% certified efficiency and area over 1 cm2 using surface-anchoring zwitterionic antioxidant". Nature Energy  5, 870-880 (2020).


K. Xiaoǂ, J. Wenǂ, Q. Han, R. Lin, Y. Gao, S. Gu, Y. Zang, Y. Nie, J. Zhu, J. Xu, and H. Tan*.  "Solution Processed Monolithic All-perovskite Triple-junction Solar Cells with Efficiency Exceeding 20% ". ACS Energy Letters  5, 2819–2826 (2020).


S. GuǂR. LinǂQ. HanY. GaoH. Tan*and J. Zhu*. "Tin and Mixed Lead–Tin Halide Perovskite Solar Cells: Progress and their Application in Tandem Solar Cells"Advanced Materials 32,1907392 (2020)


M. Weiǂ, K. Xiaoǂ, G. Walters, R. Lin, O. Voznyy, H. Tan*and E. H. Sargent*. "Combining Efficiency and Stability in Mixed Tin–Lead Perovskite Solar Cells by Capping Grains with an Ultrathin 2D Layer". Advanced Materials 32,1907058 (2020). 


PZhuǂSGuǂX. LuoY. GaoSLiJ. Zhuand H. Tan*"Simultaneous Contact and Grain‐Boundary Passivation in Planar Perovskite Solar Cells Using SnO2‐KCl Composite Electron Transport Layer". Advanced Energy Materials 101903083 (2019).


R. LinǂK. XiaoǂZ. QinQ. HanC. Zhang*M. WeiM. Saidaminov Y.GaoJ. XuM. XiaoA. LiJ. Zhu * E. H.Sargent and H.Tan*. "Monolithic all-perovskite tandem solar cells with 24.8% efficiency exploiting comproportionation to suppress Sn(ii) oxidation in precursor ink ". Nature Energy  4,  864–873 (2019).


pages864873

H. Tan, A. Jain, O. Voznyy, X. Lan, F. P. G. De Arquer, J. Z. Fan, R. Quintero-Bermudez, M. Yuan, B. Zhang, Y. Zhao, F. Fan, P. Li, L. N. Quan, Y. Zhao, Z. H. Lu, Z. Yang, S. Hoogland, and E. H. Sargent*. ''Efficient and stable solution-processed planar perovskite solar cells via contact passivation''.  Science 355, 722–726 (2017).


Y. Rongǂ Y. Huǂ A. MeiǂH. TanM. I. Saidaminov S. Il Seok*M. D. McGehee*E. H. Sargent*and H. Han*. "Challenges for commercializing perovskite solar cells". Science 361 6408 (2018).


F. Tan, H. Tan*, M. I. Saidaminov, M. Wei, M. Liu, A. Mei, P. Li, B. Zhang, C.-S. Tan, X. Gong, Y. Zhao, A. R. Kirmani, Z. Huang, J. Z. Fan, R. Quintero-Bermudez, J. Kim, Y. Zhao, O. Voznyy, Y. Gao, F. Zhang, L. J. Richter, Z.-H. Lu, W. Zhang*, and E. H. Sargent*. "In Situ Back‐Contact Passivation Improves Photovoltage and Fill Factor in Perovskite Solar Cells".  Advanced Materials 31, 1807435 (2019)


H. Tanǂ*, F. Cheǂ, M. Weiǂ, Y. Zhao, M. Saidaminov, P. Todorović, D. Broberg, G. Walters, F. Tan, T. Zhuang, B. Sun, Z. Liang, H. Yuan, E. Fron, J. Kim, Z. Yang, O. Voznyy, M. Asta, and E. H. Sargent*.''Dipolar cations confer defect tolerance in wide-bandgap metal halide perovskites''. Nature Communications 9, 3100 (2018).


Y. Zhaoǂ H. TanǂH. YuanǂZ. YangJ. Z. FanJ. KimO. VoznyyX. GongL. N. QuanC. S. TanJ. Hofkens D. YuQ. Zhao*and E. H. Sargent*. "Perovskite seeding growth of formamidinium-lead-iodide-based perovskites for efficient and stable solar cells". Nature Communications 9 1607 (2018).


H. Tanǂ, A. Furlanǂ, W. Li, K. Arapov, R. Santbergen, M. M. Wienk, M. Zeman, A. H. M. Smets, and R. A. J. Janssen*. ''Highly Efficient Hybrid Polymer and Amorphous Silicon Multijunction Solar Cells with Effective Optical Management''.  Advanced Materials  28, 2170–2177 (2016).

Selective publication

[62] J. A. Steele*, H. Jin, I. Dovgaliuk, R. F. Berger, T. Braeckevelt, H. Yuan, C. Martin, E. Solano, K. Lejaeghere, S. M. J. Rogge, C. Notebaert, W. Vandezande, K. P. F. Janssen, B. Goderis, E. Debroye, Y.-K. Wang, Y. Dong, D. Ma, M. Saidaminov, H. Tan, Z. Lu, V. Dyadkin, D. Chernyshov, V. Van Speybroeck, E. H. Sargent, J. Hofkens*, and M. B. J. Roeffaers. ''Thermal unequilibrium of strained black CsPbI3 thin films''.  Science  365, 679-684 (2019).


Screen Shot 2019-07-29 at 9.52.34 AM.png

[61] Z. Huang, A. H. Proppe, H. Tan, M. I. Saidaminov, F. Tan, A. Mei, C.-S. Tan, M. Wei, Y. Hou, H. Han, S. O. Kelley, and E. H. Sargent*. ''Suppressed Ion Migration in Reduced-Dimensional Perovskites Improves Operating Stability''. ACS Energy Letter 4, 1521-1527 (2019).


Abstract Image


[60] M. Liu, Y. Chen, C.-S. Tan, R. Quintero-Bermudez, A. H. Proppe, R. Munir, H. Tan, O. Voznyy, B. Scheffel, G. Walters, A. P. T. Kam, B. Sun, M.-J. Choi, S. Hoogland, A. Amassian, S. O. Kelley, F. P. García de Arquer, and E. H. Sargent*. ''Lattice anchoring stabilizes solution-processed semiconductors''. Nature 570, 96-101 (2019).


Screen Shot 2019-05-23 at 10.11.12 AM.pn


[59] S. Xiao, F. Xu, Y. Bai, J. Xiao, T. Zhang, C. Hu, X. Meng, H. Tan, H. Ho, and S. Yang*. ''An Ultra‐low Concentration of Gold Nanoparticles Embedded in the NiO Hole Transport Layer Boosts the Performance of p‐i‐n Perovskite Solar Cells''.  Solar RRL 3, 1800278 (2019).


Screen Shot 2019-05-09 at 1.23.32 PM.png[58] F. Tan, H. Tan*, M. I. Saidaminov, M. Wei, M. Liu, A. Mei, P. Li, B. Zhang, C.-S. Tan, X. Gong, Y. Zhao, A. R. Kirmani, Z. Huang, J. Z. Fan, R. Quintero-Bermudez, J. Kim, Y. Zhao, O. Voznyy, Y. Gao, F. Zhang, L. J. Richter, Z.-H. Lu, W. Zhang*, and E. H. Sargent*. "In Situ Back‐Contact Passivation Improves Photovoltage and Fill Factor in Perovskite Solar Cells".  Advanced Materials 31, 1807435 (2019)


Screen Shot 2019-02-13 at 10.00.57 PM.pn


2018


[57] Y. Ouyang, Y. Li, P. Zhu, Q. Li, Y. Gao, J. Tong, L. Shi, Q. Zhou, C. Ling, Q. Chen, Z. Deng, H. Tan, W. Deng*, and J. Wang*. ''Photo-oxidative Degradation of Methylammonium Lead Iodide Perovskite: Mechanism and Protection''. Journal of Materials Chemistry A 7, 2275-2282 (2019).


Screen Shot 2019-01-15 at 12.15.47 PM.pn


[56] T.-T. Zhuang, Y. Pang, Z.-Q. Liang, Z. Wang, Y. Li, C.-S. Tan, J. Li, C. T. Dinh, P. De Luna, P.-L. Hsieh, T. Burdyny, H.-H. Li, M. Liu, Y. Wang, F. Li, A. Proppe, A. Johnston, D.-H. Nam, Z.-Y. Wu, Y.-R. Zheng, A. H. Ip, H. Tan, L.-J. Chen, S.-H. Yu, S. O. Kelley, D. Sinton*, and E. H. Sargent*. ''Copper nanocavities confine intermediates for efficient electrosynthesis of C3 alcohol fuels from carbon monoxide''.  Nature Catalysis 1, 946–951 (2018).


Screen Shot 2018-10-30 at 11.45.34 PM.pn

[55] Y. Gao, J. Dong*, O. Isabella, R. Santbergen, H. Tan, M. Zeman*, and G. Zhang*. ''Modeling and analyses of energy performances of photovoltaic greenhouses with sun-tracking functionality''.  Applied Energy 233–234, 424–442 (2019).

Screen Shot 2018-10-30 at 9.41.06 AM.png

[54] B. Sun, O. Ouellette, F. P. García de Arquer, O. Voznyy, Y. Kim, M. Wei, A. H. Proppe, M. I. Saidaminov, J. Xu, M. Liu, P. Li, J. Z. Fan, J. W. Jo, H. Tan, F. Tan, S. Hoogland, Z. H. Lu, S. O. Kelley, and E. H. Sargent*. ''Multibandgap quantum dot ensembles for solar-matched infrared energy harvesting''. Nature Communications 9, 4003 (2018).

Screen Shot 2018-10-05 at 8.21.29 PM.png

[53] V. A. Chiykowski, Y. Cao, H. Tan, D. P. Tabor, E. H. Sargent, A. Aspuru-Guzik, and C. Berlinguette*. ''Precise Control of Thermal and Redox Properties of Organic Hole-Transport Materials''. Angewandte Chemie International Edition 130,15755-15759 (2018).

Screen Shot 2018-10-05 at 8.29.15 PM.png

[52] Z.-Q. Liangǂ, T.-T. Zhuangǂ, A. Seifitokaldaniǂ, J. Li, C.-W. Huang, C.-S. Tan, Y. Li, P. De Luna, C. T. Dinh, Y. Hu, Q. Xiao, P.-L. Hsieh, Y. Wang, F. Li, R. Quintero-Bermudez, Y. Zhou, P. Chen, Y. Pang, S.-C. Lo, L.-J. Chen, H. Tan, Z. Xu, S. Zhao, D. Sinton, and E. H. Sargent*. ''Copper-on-nitride enhances the stable electrosynthesis of multi-carbon products from CO2''. Nature Communications 9, 3828 (2018).

Screen Shot 2018-09-26 at 9.23.40 AM.png

[51] Y. Rongǂ, Y. Huǂ, A. Meiǂ, H. Tan, M. I. Saidaminov, S. Il Seok*, M. D. McGehee*, E. H. Sargent*, and H. Han*. ''Challenges for commercializing perovskite solar cells''. Science 361, 6408 (2018).

Screen Shot 2018-09-20 at 7.30.29 PM.png

[50] J. Xing, Y. Zhao, M. Askerka, L. N. Quan, X. Gong, W. Zhao, J. Zhao, H. Tan, G. Long, L. Gao, Z. Yang, O. Voznyy, J. Tang, Z.-H. Lu*, Q. Xiong*, and E. H. Sargent*. ''Color-stable highly luminescent sky-blue perovskite light-emitting diodes''. Nature Communications 9, 3541 (2018).

Screen Shot 2018-08-31 at 9.50.15 AM.png

[49] H. Tanǂ*, F. Cheǂ, M. Weiǂ, Y. Zhao, M. Saidaminov, P. Todorović, D. Broberg, G. Walters, F. Tan, T. Zhuang, B. Sun, Z. Liang, H. Yuan, E. Fron, J. Kim, Z. Yang, O. Voznyy, M. Asta, and E. H. Sargent*. ''Dipolar cations confer defect tolerance in wide-bandgap metal halide perovskites''. Nature Communications 9, 3100 (2018).


 Final figure 2.jpg

 [48] Y. Gao*, J. Dong, O. Isabella, R. Santbergen, H. Tan, M. Zeman*, and G. Zhang*. ''A photovoltaic window with sun-tracking shading elements towards maximum power generation and non-glare daylighting''.

Applied Energy 22, 1454-1472 (2018).


[47] M. I. Saidaminovǂ, J. Kim, Aǂ. Jain, R. Quintero-Bermudez, H. Tan, G. Long, F. Tan, A. Johnston, Y. Zhao, O. Voznyy, and E. H. Sargent*. ''Suppression of atomic vacancies via incorporation of isovalent small ions to increase the stability of halide perovskite solar cells in ambient air''. Nature Energy 3,648-654 (2018).

[46] J. Xu, O. Voznyy, M. Liu, A. R. Kirmani, G. Walters, R. Munir, M. Abdelsamie, A. H. Proppe, A. Sarkar, F. P. García de Arquer, M. Wei, B. Sun, M. Liu, O. Ouellette, R. Quintero-Bermudez, J. Li, J. Fan, L. Quan, P. Todorovic, H. Tan, S. Hoogland, S. O. Kelley, M. Stefik, A. Amassian*, and E. H. Sargent*. ''2D matrix engineering for homogeneous quantum dot coupling in photovoltaic solids''. Nature Nanotechnology 13, 456-462 (2018).

[45] Y. Zhaoǂ, H. Tanǂ, H. Yuanǂ, Z. Yang, J. Z. Fan, J. Kim, O. Voznyy, X. Gong, L. N. Quan, C. S. Tan, J. Hofkens, D. Yu, Q. Zhao*, and E. H. Sargent*. ''Perovskite seeding growth of formamidinium-lead-iodide-based perovskites for efficient and stable solar cells''. Nature Communication 9, 1607 (2018).

[44] J. Kimǂ, M. I. Saidaminovǂ, H. Tan, Y. Zhao, Y. Kim, J. Choi, J. W. Jo, J. Fan, R. Quintero-Bermudez, Z. Yang, L. N. Quan, M. Wei, O. Voznyy*, and E. H. Sargent*. ''Amide-Catalyzed Phase-Selective Crystallization Reduces Defect Density in Wide-Bandgap Perovskites''.  Advanced Materials 30,1–6 (2018).

[43] A. H. Proppe, R. Quintero-Bermudez, H. Tan, O. Voznyy, S. O. Kelley, and E. H. Sargent*. ''Synthetic Control over Quantum Well Width Distribution and Carrier Migration in Low-Dimensional Perovskite Photovoltaics''. Journal of the American Chemical Society 140, 2890–2896(2018).


2017


[42] H. Sunǂ, Z. Yangǂ, M. Wei, W. Sun, X. Li, S. Ye, Y. Zhao, H. Tan, E. L. Kynaston, T. B. Schon, H. Yan, Z. H. Lu, G. A. Ozin, E. H. Sargent*, and D. S. Seferos*. ''Chemically Addressable Perovskite Nanocrystals for Light-Emitting Applications''. Advanced Materials 29,  1–9 (2017).

[41] Y. Zhaoǂ, W. Zhouǂ, H. Tanǂ, R. Fu, Q. Li, F. Lin, D. Yu, G. Walters, E. H. Sargent*, and Q. Zhao*. ''Mobile-Ion-Induced Degradation of Organic Hole-Selective Layers in Perovskite Solar Cells''.  The Journal of Physical Chemistry C 121,14517–14523 (2017).

[40] B. Sun, O. Voznyy, H. Tan, P. Stadler, M. Liu, G. Walters, A. H. Proppe, M. Liu, J. Fan, T. Zhuang, J. Li, M. Wei, J. Xu, Y. Kim, S. Hoogland, and E. H. Sargent*. ''Pseudohalide-Exchanged Quantum Dot Solids Achieve Record Quantum Efficiency in Infrared Photovoltaics''. Advanced Materials 29,  1–5 (2017).

[39] L. Zhang, X. Yang, Q. Jiang, P. Wang, Z. Yin, X. Zhang*, H. Tan, Y. M. Yang, M. Wei, B. R. Sutherland, E. H. Sargent, and J. You*. ''Ultra-bright and highly efficient inorganic based perovskite light-emitting diodes''. Nature Communication 8, 1–8 (2017).

[38] L. N. Quanǂ, Y. Zhaoǂ, F. P. García De Arquerǂ, R. Sabatini, G. Walters, O. Voznyy, R. Comin, Y. Li, J. Z. Fan, H. Tan, J. Pan, M. Yuan, O. M. Bakr, Z. Lu*, D. H. Kim*, and E. H. Sargent*. ''Tailoring the Energy Landscape in Quasi-2D Halide Perovskites Enables Efficient Green-Light Emission''. Nano Letters 17,3701–3709 (2017).

[37] F. T. Si*, O. Isabella, H. Tan, and M. Zeman. ''Quadruple-Junction Thin-Film Silicon Solar Cells Using Four Different Absorber Materials''. Solar RRL 1, 3–4 (2017).


[36] Y. Kim, K. Bicanic, H. Tan, O. Ouellette, B. R. Sutherland, F. P. García De Arquer, J. W. Jo, M. Liu, B. Sun, M. Liu, S. Hoogland, and E. H. Sargent*. ''Nanoimprint-Transfer-Patterned Solids Enhance Light Absorption in Colloidal Quantum Dot Solar Cells''. Nano Letters  17, 2349–2353 (2017).

[35] N. Wang, M. Liu, H. Tan, J. Liang, Q. Zhang, C. Wei, Y. Zhao, E. H. Sargent, and X. Zhang*. ''Compound Homojunction:Heterojunction Reduces Bulk and Interface Recombination in ZnO Photoanodes for Water Splitting''.  Small 13, 1–7 (2017).

[34] T. A. Berheǂ, J. H. Chengǂ, W. N. Su, C. J. Pan, M. C. Tsai, H. M. Chen, Z. Yang, H. Tan, C. H. Chen, M. H. Yeh, A. G. Tamirat, S. F. Huang, L. Y. Chen, J. F. Lee, Y. F. Liao, E. H. Sargent*, H. Dai, and B. J. Hwang*. ''Identification of the physical origin behind disorder, heterogeneity, and reconstruction and their correlation with the photoluminescence lifetime in hybrid perovskite thin films''.  Journal of Materials Chemistry A 5, 21002–21015 (2017).

[33] N. Wang, M. Liu, J. Liang, T. Li, H. Tan, B. Liu, Q. Zhang, C. Wei, Y. Zhao, and X. Zhang*. ''Conductive layer protected and oxide catalyst-coated thin-film silicon solar cell as an efficient photoanode''. Catalysis Science & Technology 7, 23, 5608–5613 (2017).

[32] H. Tan, A. Jain, O. Voznyy, X. Lan, F. P. G. De Arquer, J. Z. Fan, R. Quintero-Bermudez, M. Yuan, B. Zhang, Y. Zhao, F. Fan, P. Li, L. N. Quan, Y. Zhao, Z. H. Lu, Z. Yang, S. Hoogland, and E. H. Sargent*. ''Efficient and stable solution-processed planar perovskite solar cells via contact passivation''.  Science 355, 722–726 (2017).


Before 2016


[31] X. Lan, O. Voznyy, F. P. García De Arquer, M. Liu, J. Xu, A. H. Proppe, G. Walters, F. Fan, H. Tan, M. Liu, Z. Yang, S. Hoogland, and E. H. Sargent*. ''10.6% Certified Colloidal Quantum Dot Solar Cells Via Solvent-Polarity-Engineered Halide Passivation''. Nano Letters 16, 4630–4634(2016).

[30] O. Ouellette, N. Hossain, B. R. Sutherland, A. Kiani, F. P. García De Arquer, H. Tan, M. Chaker, S. Hoogland, and E. H. Sargent*. ''Optical Resonance Engineering for Infrared Colloidal Quantum Dot Photovoltaics''. ACS Energy Letters 1, 852–857(2016).

[29] R. Vasudevan, Z. Thanawala, L. Han, T. Buijs, H. Tan, D. Deligiannis, P. Perez-Rodriguez, I. A. Digdaya, W. A. Smith, M. Zeman, and A. H. M. Smets*. ''A thin-film silicon/silicon hetero-junction hybrid solar cell for photoelectrochemical water-reduction applications''. Solar Energy Materials and Solar Cells 150, 82–87 (2016).

[28] H. Tan, A. Furlan, W. Li, K. Arapov, R. Santbergen, M. M. Wienk, M. Zeman, A. H. M. Smets, and R. A. J. Janssen*. ''Highly Efficient Hybrid Polymer and Amorphous Silicon Multijunction Solar Cells with Effective Optical Management''. Advanced Materials  28, 2170–2177 (2016).

[27] J. Liang, H. Tan, M. Liu, B. Liu, N. Wang, Q. Zhang, Y. Zhao, A. H. M. Smets, M. Zeman, and X. Zhang*. ''A thin-film silicon based photocathode with a hydrogen doped TiO 2 protection layer for solar hydrogen evolution''.  Journal of Materials Chemistry A 4, 16841–16848 (2016).

[26] H. Tan, .''Materials and Light Management for High-Efficiency Thin-Film Silicon Solar Cells''. September. (2015).

[25] G. Yang, R. A. C. M. M. Van Swaaij, H. Tan, O. Isabella, and M. Zeman. ''Modulated surface textured glass as substrate for high efficiency microcrystalline silicon solar cells''.  Solar Energy Materials and Solar Cells 133, 156–162 (2015).

[24] H. Tan, P. Babal, M. Zeman, and A. H. M. Smets. ''Wide bandgap p-type nanocrystalline silicon oxide as window layer for high performance thin-film silicon multi-junction solar cells''. Solar Energy Materials and Solar Cells 132, 597–605 (2015).

[23] M. Fischer, H. Tan, J. Melskens, R. Vasudevan, M. Zeman, and A. H. M. Smets. ''High pressure processing of hydrogenated amorphous silicon solar cells: Relation between nanostructure and high open-circuit voltage''. Applied Physics Letters 106, 4 (2015).

[22] F. T. Si, D. Y. Kim, R. Santbergen, H. Tan, R. A. C. M. M. Van Swaaij, A. H. M. Smets, O. Isabella, and M. Zeman. ''Quadruple-junction thin-film silicon-based solar cells with high open-circuit voltage''. Applied Physics Letters 105, 6 (2014).

[21] T. V. Pfeiffer, J. Ortiz-Gonzalez, R. Santbergen, H. Tan, A. Schmidt Ott, M. Zeman, and A. H. M. Smets. ''Plasmonic nanoparticle films for solar cell applications fabricated by size-selective aerosol deposition''. Energy Procedia 60, 3–12 (2014).

[20] R. Santbergen, H. Tan, M. Zeman, and A. H. M. Smets. ''Enhancing the driving field for plasmonic nanoparticles in thin-film solar cells''. Optic Express 22, p. A1023 (2014).

[19] L. Yalçin and R. Öztürk. ''Performance comparison of c-Si, mc-Si and a-Si thin film PV by PVsyst simulation''. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 15, 326–334 (2013).

[18] H. Tan, E. Psomadaki, O. Isabella, M. Fischer, P. Babal, R. Vasudevan, M. Zeman, and A. H. M. Smets. ''Micro-textures for efficient light trapping and improved electrical performance in thin-film nanocrystalline silicon solar cells''. Applied Physics Letters 103, 17 (2013).

[17] H. Tan, L. Sivec, B. Yan, R. Santbergen, M. Zeman, and A. H. M. Smets. ''Improved light trapping in microcrystalline silicon solar cells by plasmonic back reflector with broad angular scattering and low parasitic absorption''. Applied Physics Letters 102,  15 (2013).

[16] R. Santbergen, J. Blanker, A. Dhathathreyan, H. Tan, A. H. M. Smets, and M. Zeman. ''Towards Lambertian internal light scattering in solar cells using coupled plasmonic and dielectric nanoparticles as back reflector''. 2013 IEEE 39th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). IEEE 29–33 (2013).

[15] R. Santbergen and H. Tan. ''Driving Field Optimization of Plasmonic Back Reflector for Thin-Film Silicon Solar Cells ''. Optical Nanostructures and Advanced Materials for Photovoltaics. Optical Society of America 3–4 (2012).

[14] H. Tan, R. Santbergen, A. H. M. Smets, and M. Zeman. ''Plasmonic light trapping in thin-film silicon solar cells with improved self-assembled silver nanoparticles''. Nano Letters 12, 4070–4076 (2012).

[13] H. L. Gao, X. W. Zhang, Z. G. Yin, H. Tan, S. G. Zhang, J. H. Meng, and X. Liu. ''Plasmon enhanced polymer solar cells by spin-coating Au nanoparticles on indium-tin-oxide substrate''. Applied Physics Letters 101, 0–4 (2012).

[12] H. Tan, R. Santbergen, G. Yang, A. H. M. Smets, and M. Zeman. ''Combined optical and electrical design of plasmonic back reflector for high-efficiency thin-film silicon solar cells''. 2012 IEEE 39th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). IEEE 1–6 (2012).

[11] J. J. Dong, X. W. Zhang, Z. G. Yin, S. G. Zhang, J. X. Wang, H. Tan, Y. Gao, F. T. Si, and H. L. Gao. ''Controllable growth of highly ordered ZnO nanorod arrays via inverted self-assembled monolayer template''. Acs Applied Materials & Interfaces 3, 4388–4395 (2011).

[10] H. Tan, X. W. Zhang, F. R. Tan, H. L. Gao, Z. G. Yin, Y. M. Bai, X. L. Zhang, and S. C. Qu. ''Performance improvement of conjugated polymer and ZnO hybrid solar cells using nickel oxide as anode buffer layer''.  Physica Status Solidi A-Applications And Materials Science 208, 2865–2870 (2011).

[9] J. Yang, J. You, C. C. Chen, W. C. Hsu, H. Tan, X. W. Zhang, Z. Hong, and Y. Yang. ''Plasmonic polymer tandem solar cell''. ACS Nano 5, 6210–6217 (2011).

[8] J. Ying, X. W. Zhang, Z. G. Yin, H. Tan, S. G. Zhang, and Y. M. Fan. ''Electrical transport properties of the Si-doped cubic boron nitride thin films prepared by in situ cosputtering''.  Journal of Applied Physics 109, 1–6 (2011).

[7] R. Santbergen, H. Tan, T. Pfeiffer, X. Li, T. Frijnts, A. Smets, A. Schmidt-Ott, and M. Zeman. ''Plasmonic solar cells with embedded silver nanoparticles from vapor condensation''. in Materials Research Society Symposium Proceedings, 1391, 57–62 (2011).

[6] J. Ying, X. Zhang, Y. Fan, H. Tan, and Z. Yin. ''Effects of silicon incorporation on composition, structure and electric conductivity of cubic boron nitride thin films''. Diam Relat Mater 19, 1371–1376 (2010).

[5] J. You, X. Zhang, S. Zhang, J. Wang, Z. Yin, H. Tan, W. Zhang, P. Chu, B. Cui, A. Wowchak, A. Dabiran, and P. Chow. ''Improved electroluminescence from n-ZnO/AlN/p-GaN heterojunction light-emitting diodes''. Applied Physics Letters 96, 1–4 (2010).

[4] A. Tang, S. Qu, Y. Hou, F. Teng, H. Tan, J. Liu, X. Zhang, Y. Wang, and Z. Wang. ''Electrical bistability and negative differential resistance in diodes based on silver nanoparticle-poly(N-vinylcarbazole) composites''.  Journal of Applied Physics 108, 9 (2010).

[3] J. You, X. Zhang, S. Zhang, H. Tan, J. Ying, Z. Yin, Q. Zhu, and P. Chu. ''Electroluminescence behavior of ZnO/Si heterojunctions: Energy band alignment and interfacial microstructure''.  Journal of Applied Physics 107, 8 (2010).

[2] Y. M. Fan, X. W. Zhang, J. B. You, H. Tan, and N. F. Chen. ''Comparison and combination of several stress relief methods for cubic boron nitride films deposited by ion beam assisted deposition''. Surface & Coatings technology 203, 1452–1456 (2009).

[1] C. Wan, H. Tan, S. Jin, H. Yang, M. Tang, and J. He. ''Highly conductive Al-doped tetra-needle-like ZnO whiskers prepared by a solid state method''. Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials 150, 203–207 (2008).[64] X. Jia, C. Zuo, S. Tao, K. Sun, Y. Zhao, S. Yang, M. Cheng, M. Wang, Y. Yuan, J. Yang, F. Gao, G. Xing, Z. Wei, L. Zhang, H. Yip, M. Liu, Q. Shen, L. Yin, L. Han, S. Liu, L. Wang,  J. Luo*, H. Tan*, Z. jin*, and L. Ding* .''CsPb (IxBr1–x) 3 solar cells''.​  Science Bulletin 64, 1532-1539 (2019).

[63] Q. Hanǂ, Y. Weiǂ, R. Lin, Z. Fang, K. Xiao, X. Luo, S. Gu, J. Zhu, L. Ding*, and H. Tan*. "Low-temperature processed inorganic hole transport layer for efficient and stable mixed Pb-Sn low-bandgap perovskite solar cells". Science Bulletin 64, 1399-1401 (2019). 

[69] M. Weiǂ, K. Xiaoǂ, G. Walters, R. Lin, O. Voznyy, H. Tan*, and E. H. Sargent*. ''Combining Efficiency and Stability in Mixed Tin–Lead Perovskite Solar Cells by Capping Grains with an Ultrathin 2D Layer''. Advanced Materials 32,1907058 (2020). 
[70] J. WuJ. TongY. GaoA. WangT. ZhangH. TanS. Nie, and Z. Deng*. '' Efficient and stable thin-film luminescent solar concentrators enable by near-infrared emission perovskite nanocrystals''. Angewandte Chemie International Edition 1433-7851 (2020).
[71] S. GuǂR. LinǂQ. HanY. GaoH. Tan*, and J. Zhu*. ''Tin and Mixed Lead–Tin Halide Perovskite Solar Cells: Progress and their Application in Tandem Solar Cells''. Advanced Materials 32,1907392 (2020). 
[72] F. Hao*H. Tan* Z. Jin* and L. Ding*. ''Toward Stable and Efficient Sn-containing Perovskite Solar Cells''. Science Bulletin  2095-9273 (2020).

[74] X. Luoǂ,Y. Gaoǂ, P. Zhu, Q. Han, R. Lin, H. Gao, Y. Wang, Zhu. JS. Li*, and H. Tan*.  "Record photocurrent density over 26 mA cm−2 in planar perovskite solar cells enabled by antireflective cascaded electron transport layer ". Solar RRL 2000169 (2020).

[73] X. Zhengǂ, W. Zhaoǂ, P. Wangǂ, H. Tan, M. I. Saidaminov, S. Tie, L. Chen, Y. Peng, J. Long*, W.

Zhang*. ''Ultrasensitive and stable X-ray detection using zero-dimensional lead-free perovskites''. Journal of Energy Chemistry  2095-4956 (2020).

[65] R. Linǂ, K. Xiaoǂ, Z. Qin, Q. Han, C. Zhang*, M. Wei, M. Saidaminov ,Y.Gao, J. Xu, M. Xiao, A. Li, J. Zhu *, E. H.Sargent , and H. Tan*. "Monolithic all-perovskite tandem solar cells with 24.8% efficiency exploiting comproportionation to suppress Sn(ii) oxidation in precursor ink". Nature Energy 4,  864–873 (2019).
[68] N. XuP. ZhuY. ShengL. Zhou, X. Li, H. Tan* S. Zhu, and J. Zhu*"Synergistic Tandem Solar Electricity-Water

Generators".  Joule 41–12 (2020).

2019

[66] PZhuǂSGuǂX. LuoY. GaoSLiZhu. J, and H. Tan*"Simultaneous Contact and Grain‐Boundary Passivation in Planar Perovskite Solar Cells Using SnO2‐KCl Composite Electron Transport Layer ". Advanced Energy Materials 101903083 (2019).

[76] K. Xiaoǂ, J. Wenǂ, Q. Han, R. Lin, Y. Gao, S. Gu, Y. Zang, Y. Nie, J. Zhu, J. Xu, and H. Tan*.  "Solution Processed Monolithic All-perovskite Triple-junction Solar Cells with Efficiency Exceeding 20% ".ACS Energy Letters  5, 2819–2826 (2020).

[77] K. Xiao, Q. Han, Y. Gao, S. Gu, X. Luo, R. Lin, Y. Zang, Y. Nie, J. Zhu, J. Xu*, and H. Tan*.  "Simultaneously enhanced moisture tolerance and defect passivation of perovskite solar cells with cross-linked grain encapsulation ".Journal of Energy Chemistry  56, 455–462 (2021).

2021

[93] Jin Wen and Hairen Tan*. "Present status and future prospects for monolithic all-perovskite tandem

solar cells". Science China Materials 65, 3353-3360 (2022)

[94] Pu Wu, Deepak Thrithamarassery Gangadharan, Makhsud I. Saidaminov*, and Hairen Tan*. "A Roadmap for Efficient and Stable All-Perovskite Tandem Solar Cells from a Chemistry Perspective"ACS Cent. Sci. (https://doi.org/10.1021/acscentsci.2c01077) (2022)

[95] Zhou Liu,Changhuai Zhu,Haowen Luo,Wenchi Kong,Xin Luo,Jinlong Wu,Changzeng Ding,Yiyao Chen,Yurui Wang,Jin Wen,Yuan Gao,Hairen Tan*. "Grain Regrowth and Bifacial Passivation for High-Efficiency Wide-Bandgap Perovskite Solar Cells". Advanced Energy Materials 2022, 2203230

2023

[97]Yurui Wangǂ, Renxing Linǂ, Xiaoyu Wangǂ, Chenshuaiyu Liu, Yameen Ahmed, Zilong Huang, Zhibin Zhang, Hongjiang Li, Mei Zhang, Yuan Gao, Haowen Luo, Pu Wu, Han Gao, Xuntian Zheng, Manya Li, Zhou Liu, Wenchi Kong, Ludong Li, Kaihui Liu, Makhsud I. Saidaminov, Lijun Zhang & Hairen Tan*. "Oxidation-resistant all-perovskite tandem solar cells in substrate configuration". Nature Communications 14, 1819 (2023). 

[98]Tiantian Liǂ, Jian Xuǂ, Renxing Lin, Sam Teale, Hongjiang Li, Zhou Liu, Chenyang Duan, Qian Zhao, Ke Xiao, Pu Wu, Bin Chen, Sheng Jiang, Shaobing Xiong, Haowen Luo, Sushu Wan, Ludong Li, Qinye Bao, Yuxi Tian, Xueping Gao, Jin Xie, Edward H. Sargent & Hairen Tan*. "Inorganic wide-bandgap perovskite subcells with dipole bridge for all-perovskite tandems". Nature Energy  8, 610-620 (2023). 

[99]Renxing Linǂ, Yurui Wangǂ, Qianwen Luǂ, Beibei Tang, Jiayi Li, Han Gao, Yuan Gao, Hongjiang Li, Changzeng Ding, Jin Wen, Pu Wu, Chenshuaiyu Liu, Siyang Zhao, Ke Xiao, Zhou Liu, Changqi Ma, Yu Deng, Ludong Li, Fengjia Fan & Hairen Tan*."All - perovskite tandem solar cells with 3D/3D bilayer perovskite heterojunction". Nature 620, 994–1000 (2023).

[100]Chenshuaiyu Liuǂ, Renxing Lin*ǂ, Yurui Wangǂ, Han Gao, Pu Wu, Haowen Luo, Xuntian Zheng, Beibei Tang, Zilong Huang, Hongfei Sun, Siyang Zhao, Yijia Guo, Jin Wen, Fengjia Fan, Hairen Tan*."Efficient All-Perovskite Tandem Solar Cells with Low-Optical-Loss Carbazolyl Interconnecting Layers". Angew. Chem. Int. Ed. (2023). https://doi.org/10.1002/anie.202313374

[101]Jin Wen, Yicheng Zhao, Pu Wu, Yuxuan Liu, Xuntian Zheng, Renxing Lin, Sushu Wan, Ke Li, Haowen Luo, Yuxi Tian, Ludong Li & Hairen Tan*."Heterojunction formed via 3D-to-2D perovskite conversion for photostable wide-bandgap perovskite solar cells". Nature Communications 14, 7118 (2023). 

[102]Haowen Luoǂ, Xuntian Zhengǂ, Wenchi Kong, Zhou Liu, Hongjiang Li, Jin Wen, Rui Xia, Hongfei Sun, Pu Wu, Yurui Wang, Yi Mo, Xin Luo, Zilong Huang, Jiajia Hong, Zijing Chu, Xueling Zhang, Guangtao Yang, Yifeng Chen, Zhiqiang Feng, Jifan Gao, and Hairen Tan*."Inorganic Framework Composition Engineering for Scalable Fabrication of Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells". ACS Energy Letters  8, 4993−5002 (2023).

[103]Zhou Liuǂ, Hongjiang Liǂ, Zijing Chuǂ, Rui Xiaǂ, Jin Wen*, Yi Mo, Hesheng Zhu, Haowen Luo, Xuntian Zheng, Zilong Huang, Xin Luo, Bo Wang, Xueling Zhang, Guangtao Yang, Zhiqiang Feng, Yifeng Chen, Wenchi Kong, Jifan Gao*, Hairen Tan*. "Reducing Perovskite/C60 Interface Losses via Sequential Interface Engineering for Efficient Perovskite/Silicon Tandem Solar Cell". Advanced Materials  (2023). https://doi.org/10.1002/adma.202308370

[104]Hongfei Sunǂ, Ke Xiaoǂ, Han Gaoǂ, Chenyang Duan, Siyang Zhao, Jin Wen, Yurui Wang, Renxing Lin, Xuntian Zheng, Haowen Luo, Chenshuaiyu Liu, Pu Wu, Wenchi Kong, Zhou Liu, Ludong Li, Hairen Tan*. "Scalable Solution-Processed Hybrid Electron Transport Layers for Efficient All-Perovskite Tandem Solar Modules". Advanced Materials  (2023). https://doi.org/10.1002/adma.202308706

2024

[88] Ke Xiao, Yen-Hung Lin, Mei Zhang, Robert D. J. Oliver, Xi Wang, Zhou Liu, Xin Luo, Jia Li,Donny Lai, Haowen Luo, Renxing Lin, Jun Xu, Yi Hou, Henry J. Snaith*, Hairen Tan*. "Scalable processing for realizing 21.7%-efficientall-perovskite tandem solar modules". Science 376, 762–767 (2022).​​

[89] Ludong Liǂ, Yurui Wangǂ, Xiaoyu Wangǂ, Renxing Lin, Xin Luo, Zhou Liu, Kun Zhou, Shaobing Xiong, Qinye Bao, Gang Chen, Yuxi Tian, Yu Deng, Ke Xiao, Jinlong Wu, Makhsud I. Saidaminov, Hongzhen Lin, Chang-Qi Ma, Zhisheng Zhao, Yingju Wu, Lijun Zhang* & Hairen Tan*. "Flexible all-perovskite tandem solar cells approaching 25% efficiency with molecule-bridged hole-selective contact". Nature Energy  7, 708-717 (2022)

[91] Hongjiang Li, Yurui Wang, Han Gao, Mei Zhang, Renxing Lin, Pu Wu, Ke Xiao & Hairen Tan*. "Revealing the output power potential of bifacial monolithic all-perovskite tandem solar cells". eLight 2, 21 (2022)

[92] Pu Wu,Jin Wen,Yurui Wang,Zhou Liu,Renxing Lin,Hongjiang Li,Haowen Luo,Hairen Tan*. "Efficient and Thermally Stable All-Perovskite Tandem Solar Cells Using All-FA Narrow-Bandgap Perovskite and Metal-oxide-based Tunnel Junction". Advanced Energy Materials. 2022. 2202948

[96] Xin Luoǂ, Haowen Luoǂ, Hongjiang Liǂ, Rui Xiaǂ, Xuntian Zheng, Zilong Huang, Zhou Liu, Han Gao, Xueling Zhang, Songlin Li, Zhiqiang Feng, Yifeng Chen, Hairen Tan*. "Efficient Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells on Industrially Compatible Textured Silicon". Advanced Materials 2023, 35, 2207883.

Publication / 论文发表
(* Corresponding author, ǂ equal contribution)